1. Všeobecné podmienky účasti na Automobilovej Junior Akadémii

Definícia pojmov:

Organizátor:
Organizátorom sa v každom jednotlivom prípade rozumejú vždy dva z nasledovných subjektov v závislosti od toho, o ktorú Automobilovú Junior Akadémiu (resp. v ktorej lokalite) sa jedná.

AJA Trnava:

 • Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave, Ulica Jána Bottu 25, 917 24 Trnava, IČO: 00 397 687
 • Trnava a PCA Slovakia, Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava, IČO: 36 256 013

AJA Bratislava:

 • Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Námestie slobody 17, 812 31, Bratislava, IČO: 35 876 832
 • VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava, IČO: 35 757 442

AJA Žilina:

 • Kia Motors Slovakia s.r.o., Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 00 397 687
 • Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, IČO: 00 397 563

Administrátor:

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky, Westend Plazza, Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 34 000 445, zápis v registri: Vedený v registri záujmových združení právnických osôb, ktorý zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy.

Úloha Administrátora je výlučne administratívneho charakteru, nepodieľa sa na tvorbe a organizácii podujatia.

Objednávateľ: fyzická osoba, ktorá ako zákonný zástupca záväzne prihlási svoje maloleté dieťa na Automobilovú Junior Akadémiu podľa nižšie uvedených podmienok

Dieťa: maloleté dieťa spĺňajúce nižšie uvedenú vekovú podmienku, ktoré bolo svojim zákonným zástupcom záväzne prihlásené na účasť na Automobilovej Junior Akadémii

Podmienkou, aby sa Dieťa mohlo zúčastniť na AJA je splnenie limitu veku v čase nástupu na AJA tak, ako sú stanovené limity pre vek účastníkov pre jednotlivé miesta konania. Limity sú nasledovné:

TRNAVA: 12r. – 16 r.
BRATISLAVA: 12r. – 16 r.

Pri nástupe Dieťaťa na AJA je nutné predložiť Objednávateľom podpísané a datované Podmienky účasti na príslušný kalendárny rok. (.pdf)

Vznik zmluvného vzťahu: Zmluvný vzťah medzi Organizátorom podujatia AJA a Objednávateľom vzniká odoslaním a zaplatením záväznej online prihlášky, pričom cena účasti jedného účastníka na AJA je 60,- eur. Počet účastníkov je limitovaný a Organizátor si vyhradzuje právo pri naplnení počtu účastníkov ďalších záujemcov odmietnuť. Ak Objednávateľ alebo Dieťa nemôže využiť služby objednané v záväznej prihláške, Organizátor si podľa zmluvných podmienok vyhradzuje právo storno poplatku vo výške 10 % z celkovej sumy, pokiaľ Objednávateľ túto skutočnosť oznámi Organizátorovi najneskôr 30 dní pred začiatkom plnenia dohodnutej služby. Po tomto termíne je storno poplatok vo výške 100 % z celkovej sumy. Odoslaním záväznej online prihlášky Objednávateľ súhlasí s podmienkami vzniku zmluvného vzťahu.

Na základe vzniknutého zmluvného vzťahu má Objednávateľ právo, aby sa jeho Dieťa zúčastnilo Automobilovej Junior Akadémie v danom kalendárnom roku podľa programu zverejneného na daný rok v príslušnej lokalite.

Poučenie Objednávateľa o miestach a dátumoch konania podujatia „Automobilová JUNIOR Akadémia 2019“

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave v spolupráci so ZAP SR a Groupe PSA Slovakia organizuje podujatie „Automobilová JUNIOR Akadémia” (AJA). Dátum podujatia je 8. – 12. 7. 2019, miesto konania je Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave, Ulica Jána Bottu 25, 917 24 Trnava a PCA Slovakia, s.r.o., Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava.

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Strojnícka fakulta STU v Bratislave v spolupráci so ZAP SR a Volkswagen Slovakia organizuje podujatie „Automobilová JUNIOR Akadémia“ (AJA). Dátum podujatia je 19. – 23. 8. 2019, miesto konania je Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Námestie slobody 17, 812 31, Bratislava a VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava.

Objednávateľ berie na vedomie, že zodpovednosť za škodu spôsobenú v priebehu alebo v súvislosti s účasťou na AJA znáša konkrétny Organizátor podľa miesta konania AJA.

2. Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

Prevádzkovateľ: Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky, Westend Plazza, Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 34 000 445, zápis v registri: Vedený v registri záujmových združení právnických osôb, ktorý zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy; spolu s príslušnými subjektami uvedenými v bode 1., časť „Organizátor“, podľa toho, do ktorej lokality prihláška smeruje. Prevádzkovatelia nie sú spoločnými prevádzkovateľmi v zmysle čl. 26 GDPR.

Osobné údaje
(Kategórie a príklady)
Účel spracúvaniaPrávny základ spracúvania

Osobné údaje Objednávateľa:

 • meno a priezvisko
 • adresa
 • telefónne číslo
 • e-mail
 • číslo bankového účtu
 • Dohodnutie, uzavretie a plnenie zmluvy o účasti Dieťaťa na AJA, sprocesovanie platby
 • Uzavretie a plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy
 • Oprávnený záujem – spracúvanie osobných údajov za účelom administrácie prihlášky

Osobné údaje Dieťaťa:

 • meno a priezvisko
 • vek
 • dátum narodenia
 • meno zákonného zástupcu
 • Plnenie zmluvy o účasti Dieťaťa na AJA
 • Uzavretie a plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy
 • Oprávnený záujem – spracúvanie osobných údajov za účelom administrácie prihlášky

Citlivé údaje Dieťaťa:

 • zdravotné obmedzenia (napr. alergia, hendikepy a pod.)
 • ochrana zdravia Dieťaťa a iných účastníkov podujatia
 • Oprávnený záujem prevádzkovateľa a tretích osôb – vytvorenie bezpečného prostredia

Osobné údaje Dieťaťa:
Meno, priezvisko, fotografie a audio a audiovizuálne záznamy z podujatí AJA, ktoré môžu obsahovať osobné údaje Dieťaťa,

 • spracúvanie na účel vyhotovovania fotografií a audio a videozáznamov, vyhotovených v rámci AJA, ktoré môžu obsahovať obrazové, zvukové a zvukovoobrazové záznamy Dieťaťa a jeho osobnostných prejavov, za účelom ich zverejnenia na internetových stránkach Organizátorov podujatia AJA a Administrátora a v ich priestoroch a interných komunikačných kanáloch (napr. intranet, informačné obrazovky, podnikové časopisy), ako aj na DVD a spracúvanie na účel prípravy a výroby televíznych a rozhlasových spotov, prezentačných, reklamných a inštruktážnych video a audio nahrávok týkajúcich sa Organizátorov a nadácií Organizátorov a ich činností, na účel poskytnutia novinárom a reklamným agentúram pri príprave článkov týkajúcich sa Organizátorov a ich činností a nadáciám Organizátorov
 • Výslovný súhlas
 • Súhlas

Kategórie príjemcov údajov: spoločnosti zabezpečujúce fotografické a audiovizuálne snímanie podujatí, Nadácia Volkswagen Slovakia, Nadácia Groupe PSA Slovakia, Zväz automobilového priemyslu SR.

Doba uchovávania údajov: fotografie, videozáznamy a audiozáznamy sa uchovávajú 2 roky. Ostatné osobné údaje sa uchovávajú po dobu určenú zákonom, napr. zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Bezpečnosť osobných údajov: Prevádzkovateľ za účelom zaistenia dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov využíva moderné IT bezpečnostné systémy, dodržiava vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia proti nezákonnému alebo neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov a proti náhodnej strate či poškodeniu osobných údajov.

Práva dotknutých osôb:
Právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov, a to predovšetkým Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) ustanovuje nasledujúce práva dotknutých osôb:

 • právo na prístup k údajom – právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a právo na prístup k nim a na ďalšie informácie;
 • právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov a to poštou, e-mailom, alebo aj osobne na našej adrese uvedenej nižšie;
 • právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov;
 • právo na vymazanie osobných údajov, predovšetkým ak (i) už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracúvanie; (ii) bol odvolaný súhlas k ich spracúvaniu; (iii) bolo dotknutou osobou oprávnene namietané ich spracúvanie; (iv) boli spracúvané nezákonne; alebo (v) musia byť vymazané podľa právnych predpisov;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak (i) dotknutá osoba napadla správnosť osobných údajov po dobu, kým sa neoverí ich správnosť; (ii) spracúvanie je protizákonné; (iii) ak ich prevádzkovateľ už nepotrebuje, ale osobné údaje potrebuje dotknutá osoba na účely uplatnenia svojich právnych nárokov;
 • právo podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov v prípade, že sú spracúvané na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa;
 • právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi pri splnení zákonných podmienok;
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že prevádzkovateľ porušuje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

Objednávateľ zadaním objednávky vyhlasuje a potvrdzuje, že ním uvedené údaje sú správne a pravdivé. Je si vedomý/-á, že za poskytnutie vyššie uvedených súhlasov mu nevzniká nárok na žiadnu finančnú odmenu a je si vedomý, že vyššie uvedené súhlasy udeľuje vždy na dobu 2 rokov a môže ich kedykoľvek písomne odvolať, alebo sa na kontaktnom maile sekretariat@zapsr.sk informovať o skutočnostiach týkajúcich sa udeleného súhlasu, o osobných údajoch ktoré sú archivované a spracúvané na základe udeleného súhlasu a môže žiadať úpravu týchto údajov alebo ich výmaz.

Otázky a kontakty
Pokiaľ vás zaujímajú podrobné informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov, alebo máte inú otázku, alebo sťažnosť k spracúvaniu osobných údajov, kontaktujte nás prosím poštou, osobne, telefonicky alebo emailom.

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky
Westend Plazza, Lamačská cesta 3/C, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
e-mail: sekretariat@zapsr.sk.

3. Vyhlásenie o zdravotnom stave

Objednávateľ zadaním záväznej objednávky vyhlasuje, že Dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému Dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Objednávateľovi nie je známe, že by Dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). Objednávateľ si je vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä si je vedomý(á), že by sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Informácie a poučenie o BOZ

Objednávateľ si je vedomý, že:
zamestnanec poverený organizačným zabezpečením podujatia je:
pre AJA v Bratislave: Volkswagen Slovakia p. Milan Petruš, SjF STU p. Denis Gerhardt
pre AJA v Trnave: Groupe PSA Slovakia p. Andrej Lukačovič, MTF STU p. Dagmar Cagáňová.

Poučenie zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia bude vykonané prvý deň AJA, samostatne v Bratislave a v Trnave. Zdravotný dozor bude miestny zdravotník. Postup pri úraze alebo iných komplikáciách: menšie úrazy sa ošetria zdravotníkom, pri väčších úrazoch sa privolá záchranná služba, o úraze sa vykoná zápis. Riziká spojené s účasťou na podujatí: uštipnutie hmyzom, odreniny, vyvrtnutie, zlomeniny pri páde. Vzhľadom na vyššie uvedené riziká som ako zákonný zástupca povinný: Upovedomiť svoje dieťa o vhodnom správaní sa počas pobytu na AJA (nevzďaľovať sa od skupiny, používať ochranné pomôcky, upovedomiť pedagóga o každom zranení, nevoľnosti, dôsledne dodržiavať pokyny pedagóga a pod.). Zamestnanec poverený organizačným zabezpečením AJA môže odmietnuť prevziať dieťa, ak dieťa prejavuje známky ochorenia (teplota, malátnosť, žalúdočné problémy a pod.).

Záver – Vyjadrenie zákonného zástupcu k bodom I., 2., 3. a 4.

Objednávateľ zadaním záväznej objednávky potvrdzuje, že si je vedomý právnej zodpovednosti za Dieťa a dobrovoľne sa rozhodol, aby sa Dieťa zúčastnilo Automobilovej Junior Akadémie. Svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom vyhlásení, informácií uvedených v bodoch I. – IV. Bol riadne poučený o dôsledkoch svojho súhlasu.