1. Všeobecné obchodné podmienky

Prečítajte si, prosím, nasledujúce podmienky účasti na Automobilovej JUNIOR akadémii (AJA) a potvrďte nám súhlas s podmienkami vzniku zmluvného vzťahu.

Podmienkou, aby sa Vaše dieťa mohlo zúčastniť na AJA je splnenie limitu veku v čase nástupu na AJA tak, ako sú stanovené limity pre vek účastníkov pre jednotlivé miesta konania. Limity sú nasledovné:
ŽILINA: 12r. – 14r.
TRNAVA: 12r. – 14r.
TRENČÍN: 12r. – 15r.
BRATISLAVA: 12r. – 16r.

Pri nástupe je nutné predložiť Vami podpísané Podmienky účasti AJA 2018 (.pdf).

Vznik zmluvného vzťahu: Zmluvný vzťah medzi Automobilovou Junior Akadémiou (ďalej iba ako „AJA“) a objednávateľom vzniká podpisom a zaplatením záväznej prihlášky v sume 60 eur. Ak objednávateľ nemôže využiť služby dohodnuté v záväznej prihláške, dodávateľ, t. j. AJA si podľa zmluvných podmienok vyhradzuje právo storno poplatku vo výške 10 % z celkovej sumy, pokiaľ objednávateľ túto skutočnosť oznámi AJA najneskôr 30 dní pred začiatkom plnenia dohodnutej služby. Po tomto termíne je storno poplatok vo výške 100 % z celkovej sumy.

Informovaný súhlas, vyhlásenie a poučenie zákonného zástupcu dieťaťa „Automobilová JUNIOR Akadémia 2018“

V zmysle § 28 ods. 17 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave v spolupráci so ZAP SR a Groupe PSA Slovakia organizuje podujatie „Automobilová JUNIOR Akadémia” (AJA). Dátum podujatia je 16. júla - 20. júla 2018, miesto konania je Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave, Ulica Jána Bottu 25, 917 24 Trnava a PCA Slovakia, s.r.o., Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava.

V zmysle § 28 ods. 17 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Strojnícka fakulta STU v Bratislave v spolupráci so ZAP SR a Volkswagen Slovakia organizuje podujatie „Automobilová JUNIOR Akadémia“ (AJA).Dátum podujatia je 20. augusta - 24. augusta 2018, miesto konania je Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Námestie slobody 17, 812 31, Bratislava a VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava.

V zmysle § 28 ods. 17 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Strojnícka fakulta STU v Bratislave v spolupráci so ZAP SR a Volkswagen Slovakia organizuje podujatie „Automobilová JUNIOR Akadémia“ (AJA). Dátum podujatia je 20. augusta - 24. augusta 2018, miesto konania je Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 91150 Trenčín a Adient Slovakia s.r.o., - o.z. Trenčín, Bratislavská 517, 911 05 Trenčín.

2. Súhlas o spracovaní osobných údajov a zverejnení multimediálnych výstupov

Poznámka organizátorov:
Súhlas s využitím obrazových materiálov z priebehu AJA je dôležitý pre zatraktívnenie projektu pre jeho ďalšie ročníky. Organizátori sa zaväzujú, že obrazový materiál (fotografie aj videa) budú zhotovené aj publikované v rámci tak internej komunikácie spoločností organizujúcich podujatie, ale aj v externej komunikácii s citom a len s cieľom kvalitne a profesionálne spropagovať formu aj obsah projektu AJA. Akýkoľvek záznam z projektu AJA bude použitý len s cieľom oboznámiť tretie strany (verejnosť) o jeho obsahu samotnom.

V zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ“) udeľujem Organizátorom súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov a osobných údajov dieťaťa v rozsahu údajov uvedených v rámci identifikácie mojej osoby a osoby dieťaťa na tomto dokumente, vrátane vyhotovenia a zverejnenia samotných obrazových snímok a mediálnych záznamov vyhotovených na jeho základe a to v rozsahu zvolenom pri registrácii na webovej stránke Automobilovej Junior Akadémie (ďalej iba ako „AJA“). Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia účastníkov AJA a ich kontaktných osôb (zákonných zástupcov) a vedenie PR Agendy Organizátorov, tak ako je nižšie definovaná.

Súhlas so zverejnením na internete a DVD
Súhlasom so zverejnením na internete a DVD vyhlasujem, že dávam súhlas k tomu, že môžu byť zhotovené fotografie môjho dieťaťa a videá pripravené v rámci AJA a následne zverejňované na internetovej stránke AJA, Kia Motors Slovakia, Volkswagen Slovakia, Groupe PSA Slovakia, Adient Slovakia, Žilinskej univerzity v Žiline, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ďalej len „Organizátori“) a na DVD v súvislosti s dodržaním § 9 Zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Tento súhlas udeľujem na dobu 2 rokov a môžem ho kedykoľvek písomne odvolať, alebo sa na kontaktnom maile sekretariat@zapsr.sk informovať o skutočnostiach týkajúcich sa mnou udeleného súhlasu, o osobných údajoch ktoré sú archivované a spracúvané na základe mnou udeleného súhlasu a môžem žiadať úpravu týchto údajov alebo ich výmaz.

Súhlas so zverejnením v masmédiách
Súhlasom so zverejnením v masmédiách vyhlasujem, že dávam súhlas v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) ako zákonný zástupca svojho dieťaťa s tým, aby organizátori prostredníctvom svojich zamestnancov a/alebo tretích osôb vyhotovili, upravili, spracovali, zverejnili (a to i opakovane) a následne archivovali obrazové snímky a obrazové, zvukové alebo obrazové a zvukové záznamy (ďalej len „mediálne záznamy“) týkajúce sa osoby alebo prejavov osobnej povahy dieťaťa najmä, nie však výlučne, pri príprave a výrobe podnikových časopisov, televíznych a rozhlasových spotov, prezentačných, reklamných a inštruktážnych video a audio nahrávok týkajúcich sa Organizátorov a ich činností a aby poskytli novinárom a reklamným agentúram obrazové snímky a mediálne záznamy, týkajúce sa osoby dieťaťa alebo prejavov osobnej povahy dieťaťa, prípadne materiály, ktorých sa tieto obrazové snímky a mediálne záznamy stali súčasťou, pri príprave článkov týkajúcich sa Organizátorov a ich činností a s tým, aby Organizátori poskytli obrazové snímky a mediálne záznamy týkajúce sa osoby dieťaťa alebo prejavov osobnej povahy dieťaťa vyhotovené s mojím súhlasom nadáciám Organizátorov. (ďalej len „PR agenda Organizátorov“). Tento súhlas udeľujem na dobu 2 rokov a môžem ho kedykoľvek písomne odvolať, alebo sa na kontaktnom maile sekretariat@zapsr.sk informovať o skutočnostiach týkajúcich sa mnou udeleného súhlasu, o osobných údajoch ktoré sú archivované a spracúvané na základe mnou udeleného súhlasu a môžem žiadať úpravu týchto údajov alebo ich výmaz.

Súhlas so zverejnením v priestoroch Organizátorov a v ich komunikačných kanáloch
Udelením súhlasu so zverejnením v priestoroch Organizátorov a v ich komunikačných kanáloch súhlasím s tým, aby Organizátori zverejnili tieto materiály, (obrazové snímky a mediálne záznamy) týkajúce sa osoby dieťaťa alebo prejavov osobnej povahy dieťaťa, stali súčasťou na ich intranetovej a internetovej stránke, ako aj na informačných obrazovkách v priestoroch výrobných závodov a na akademickej pôde Organizátorov. Tento súhlas udeľujem na dobu 2 rokov a môžem ho kedykoľvek písomne odvolať, alebo sa na kontaktnom maile sekretariat@zapsr.sk informovať o skutočnostiach týkajúcich sa mnou udeleného súhlasu, o osobných údajoch ktoré sú archivované a spracúvané na základe mnou udeleného súhlasu a môžem žiadať úpravu týchto údajov alebo ich výmaz.

Súhlas so zverejnením pre Nadácie
Udelením súhlasu so zverejnením pre Nadácie v zmysle ustanovenia § 12 OZ udeľujem týmto súhlas Nadáciám (Nadácia Kia Motors Slovakia, Nadácia Volkswagen Slovakia a Nadácia Groupe PSA Slovakia), aby obrazové snímky a mediálne záznamy týkajúce sa osoby dieťaťa alebo prejavov osobnej povahy dieťaťa vyhotovili, upravili, spracovali, zverejnili a nakladali s nimi všetkými vyššie uvedenými spôsobmi a v rovnakom vyššie uvedenom rozsahu ako Organizátori a aby ich použili najmä, nie však výlučne, pri príprave a výrobe televíznych a rozhlasových spotov, prezentačných a reklamných materiálov, video a audio nahrávok a článkov týkajúcich sa Nadácií a ich činností, aby ich zverejnili na svojom webovom sídle a aby ich ďalej poskytli novinárom a reklamným agentúram (ďalej len „PR agenda Nadácie“). Súhlasím tiež s tým, aby Organizátori poskytli moje osobné údaje a osobné údaje dieťaťa v rozsahu údajov uvedených v rámci identifikácie mojej osoby a osoby dieťaťa na tomto dokumente, vrátane samotných obrazových snímok a mediálnych záznamov vyhotovených na jeho základe Nadácii ako príjemcovi a zároveň udeľujem týmto Nadácií súhlas s ďalším spracúvaním mojich osobných údajov a osobných údajov dieťaťa v uvedenom rozsahu. Tento súhlas udeľujem na dobu 2 rokov a môžem ho kedykoľvek písomne odvolať, alebo sa na kontaktnom maile sekretariat@zapsr.sk informovať o skutočnostiach týkajúcich sa mnou udeleného súhlasu, o osobných údajoch ktoré sú archivované a spracúvané na základe mnou udeleného súhlasu a môžem žiadať úpravu týchto údajov alebo ich výmaz.

Všeobecné podmienky spracovania osobných údajov
Vyjadrením súhlasu so Všeobecnými podmienkami spracovania osobných údajov vyjadrujem, že som porozumel, že účelom spracúvania osobných údajov je evidencia účastníkov AJA a ich kontaktných osôb (zákonných zástupcov) a vedenie PR Agendy Organizátorov, tak ako je vyššie definovaná. A ďalej týmto vyhlasujem, že ma Organizátori oboznámili s tým, že v prípade udelenia súhlasu moje osobné údaje a osobné údaje dieťaťa Organizátori získavajú v mene Nadácie ako jej sprostredkovatelia. Tento súhlas udeľujem na dobu 2 rokov a môžem ho kedykoľvek písomne odvolať. Vyhlasujem, že ma Organizátori vo svojom mene, ako aj v mene Nadácie, poučili o dobrovoľnosti poskytnutia tohto súhlasu a tiež o tom, že na základe písomnej žiadosti môžem od Organizátorov a Nadácie požadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o mne alebo o dieťati spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní mojich osobných údajov a osobných údajov dieťaťa v informačnom systéme, o zdroji, z ktorého Organizátori a Nadácia získali moje osobné údaje a osobné údaje dieťaťa na spracúvanie a zoznam mojich osobných údajov a osobných údajov dieťaťa, ktoré sú predmetom spracúvania, c) opravu alebo likvidáciu mojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov a údajov dieťaťa, ktoré sú predmetom spracúvania, d) likvidáciu mojich osobných údajov a osobných údajov dieťaťa, ktorých účel spracúvania sa skončil, e) likvidáciu mojich osobných údajov a osobných údajov dieťaťa, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZOOÚ, f) blokovanie mojich osobných údajov a osobných údajov dieťaťa z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ako aj uplatňovať ostatné moje práva a práva dieťaťa v zmysle ustanovenia § 28 a nasl. ZOOÚ. Vyhlasujem a potvrdzujem, že mnou uvedené údaje sú pravdivé. Som si vedomý/-á, že za poskytnutie vyššie uvedených súhlasov mi nevzniká nárok na žiadnu finančnú odmenu a som si vedomý, že vyššie uvedené súhlasy udeľujem vždy na dobu 2 rokov a môžem ich kedykoľvek písomne odvolať, alebo sa na kontaktnom maile sekretariat@zapsr.sk informovať o skutočnostiach týkajúcich sa mnou udeleného súhlasu, o osobných údajoch ktoré sú archivované a spracúvané na základe mnou udeleného súhlasu a môžem žiadať úpravu týchto údajov alebo ich výmaz.

3. Vyhlásenie o zdravotnom stave

Vyhlasujem, že moje dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Informácie a poučenie o BOZ

Som si vedomý, že:
zamestnanec poverený organizačným zabezpečením podujatia je:
pre AJA v Bratislave: Volkswagen Slovakia p. Viera Albrechtová, SjF STU p. Denis Gerhardt
pre AJA v Trenčíne: Adient Slovakia p. Stanislava Valientová, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne p. Marta Kianicová
pre AJA v Trnave: Groupe PSA Slovakia p. Andrej Lukačovič, MTF STU p. Dagmar Cagáňová.
Poučenie zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia bude vykonané prvý deň AJA, samostatne v Bratislave, v Žiline, v Trenčíne a v Trnave. Zdravotný dozor bude miestny zdravotník. Postup pri úraze alebo iných komplikáciách: menšie úrazy sa ošetria zdravotníkom, pri väčších úrazoch sa privolá záchranná služba, o úraze sa vykoná zápis. Riziká spojené s účasťou na podujatí: uštipnutie hmyzom, odreniny, vyvrtnutie, zlomeniny pri páde. Vzhľadom na vyššie uvedené riziká som ako zákonný zástupca povinný: Upovedomiť svoje dieťa o vhodnom správaní sa počas pobytu na AJA (nevzďaľovať sa od skupiny, používať ochranné pomôcky, upovedomiť pedagóga o každom zranení, nevoľnosti, dôsledne dodržiavať pokyny pedagóga a pod.). Zamestnanec poverený organizačným zabezpečením AJA môže odmietnuť prevziať dieťa, ak dieťa prejavuje známky ochorenia (teplota, malátnosť, žalúdočné problémy a pod.).

Záver – Vyjadrenie zákonného zástupcu k bodom I., II., III. a IV.
Som si vedomý/á právnej zodpovednosti za moje dieťa a dobrovoľne som sa rozhodol/a, aby sa môj/a syn/dcéra zúčastnil/a Automobilovej Junior Akadémie (ďalej už iba ako „AJA“). Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á s obsahom vyhlásení, informácií uvedených v bodoch I. – IV. Bol/a som riadne poučený/á o dôsledkoch svojho súhlasu.